Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
 •  
 •  
 •  
* :

Du er ansvarlig

Som huseier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å sikre deg mot avkorting i forsikring er det viktig å ha kjennskap til hvordan regelverket sier at man bør behandle oljetanken, og hvilke forskrifter gjelder i forbindelse med kontroll og fjerning.

Oljetanker har begrenset levetid.

 

Nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Overtid vil de ruste.

 

Nedgravde glassfibertanker er sårbare for endringer i trykk, og kan revne. Selv om tanken ikke ruster, gjør oljetankens rør og ledninger det.

 

Lekkajser fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

 

Derfor finnes det et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles. Som tankeier  er du ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillinde stand og ikke lekker. For deg vil dette regelverket være svært nyttig.

 

Forskrift for nedgravde oljetanker

Miljøverndepartementet fastsatte 31. januar 1997 'Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker' som senere ble inkludert som kapittel 1 i Forurensningsforskriften.

 

Forskriften slår fast:

 

1. Ansvarsforhold

 • Eier av bygget (grunneier) er ansvarlig for oljetanken.

 

 • Eier av bygget er også ansvarlig for de skader som følger av at en oljelekkasje om tanken går lekk.

 

 

2. Meldeplikt

Kommunen skal ha skriftlig melding om oljetanker som er nedlagt. Det er gjerne brannvesenet eller teknisk etat som har ansvaret for registeret i kommunen.

Formålet med registeret er å forhindre lekkasjer, men også å begrense skadeomfanget fra lekkasjer når de oppdages.

 • Har du en oljetank som ikke er registrert? Meld fra om den til kommunen.

 

 • Har du gjennomført tilstandskontroll? Meld fra om dette til kommunen.

 

 • Skal du legge ned en ny oljetank, eller erstatte en gammel tank med en ny? Meld fra om dette til kommunen før du går i gang.

 

 • Bruker du ikke lenger oljetanken din, og har du fått den sanert? Meld fra om dette til kommunen.

 

 

3. Kontroll

 

Det bare gjennom tildstandskontroller du kan avdekke om oljetanken din (og tilhørende rør og ledninger) er i betryggende stand.

 

Kontrollene skal gjennomføres jevnlig. Hyppigheten avhenger av tanktype og er spesifisert i forskriften:

 

 • Enkeltbunnet ståltank:
  Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år.

 

 • Dobbeltbunnet ståltank:
  Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år.

 

 • Korrosjonsbeskyttet ståltank:
  Første kontroll etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.

 

 • Glassfibertank (GUP):
  Det skal gjennomføres trykktesting omlag to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne avgjør fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.

 

 • Dobbeltvegget tank:
  Et kontinuerlig overvåkningssystem er tilstrekkelig kontroll. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres.

 

 • Rekondisjonert ståltank:
  Første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstander hvert femte år.

 

Kontrollen skal dokumenteres overfor kommunen. Tilstandskontroll av oljetanker skal utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

 

 

4. Tanker ute av bruk

Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje. Derfor utgjør oljetanken en forurensingsrisiko selv om du ikke lenger bruker oljefyren. Derfor slås det fast i lovverket at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken saneres.

Tanker som ikke lenger brukes, skal tømmes og renses før de graves opp.

 

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Du må søke om dette.

 

Tanker det er gitt tillatelse til å bli liggende skal rengjøres før de fylles med rene, stabiliserende masser som sand, grus eller lignende.

 

Forskriften gjelder i utgangspunktet for tanker over 3200 liter, men kommunen kan vedta at forskriften skal gjelde alle nedgravde oljetanker uansett størrelse. En del kommuner har vedtatt en slik lokal forskrift.

Undersøk med kommunen din om regelverket gjelder for deg.

 

 

Sanering av oljetanker

Oljetanker regnes som farlig avfall og kan kun leveres til selskaper/ avfallsstasjoner som har tillatelse til å ta imot, frakte eller behandle farlig avfall.

 

Tanker som er renset av et kvalifisert firma utstedes derfor med et renhetssertifikat. Deretter kan tanken sorteres som skrapjern.

 

Oljefyrte ildsteder og anlegg uten oljerester regnes ofte som blandet metall, og kan leveres inn på avfallsstasjoner. Er det derimot oljerester i ildstedet/anlegget (for eksempel i form av aske og sot) er også anlegget regnet som farlig avfall, og skal behandles deretter.

 

Det finnes egne bedrifter som utfører tilstandskontroll og sanering av oljetanker.

 

I oljefri.no samarbeider vi med flere bedrifter som kan tømme, rense og fjerne oljetanken din. Benytt skjemaet over til å bestille et uforpliktende tilbud.

 

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy