Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
 •  
 •  
 •  
* :
Oljeskadet svane, Godafoss

Oljeskadet svane, Godafoss, Naturvernforbundet Østfold. Foto: John Sandøy

Risiko for forurensing

En olje- eller parafintank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Lekkasjer fra gjennomrustede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann.

 

Lekkasjer fra nedgravde oljetanker er en av de vanligste kildene til grunnforurensing i Norge i dag. En oljelekkasje fra en nedgravd oljetank er som oftest usynlig. Derfor er den også vanskelig å oppdage, og det kan være vanskelig å fastslå hvor alvorlige og omfattende skadene er.

 

Om det ikke blir gjennomført tilstandskontroller av tanken, er det ofte oljelukt som gjør at lekkasjen oppdages. Da kan en lekkasje ha pågått i mange år, og skadene allerede blitt omfattende.

 

Dette gjør du hvis du oppdager en oljelekkasje.

Slik oppstår skadene

Mange skader skyldes at tanken er gammel, og at det har rustet hull i selve tanken, eller i ledningene som hører til. En nedgravd ståltank utsettes for fukt både fra utsiden grunnen og fra innsiden, når fyringsoljen kondenserer. Da kan olje ha lekket ut i grunnen over lang tid før lekkasjen oppdages.


En del skader skyldes også menneskelig svikt. En oljetank som ikke lenger brukes er fort å glemme. Det kan oppstå lekkasjer i forbindelse med at det gjøres gravearbeid i hagen (drenering/påbygg osv.), feilpåfylling, overfylling. Noen lekkasjer skjer også i forbindelse med at tanker graves opp og fjernes. Oljetanker skal alltid tømmes og renses før de graves opp!

 

Glassfibertanker ruster ikke (men tilhørende ledninger vil gjøre det), men materialet er porøst og gjør tankene sårbare. Hardhendt behandling, eller endringer i grunnforholdene kan få glassfibertankene til å revne. Da er en omfattende lekkasje og akutt forurensing ofte resultatet.

 

Hvor skadelig kan en oljelekkasje være?

Oljeprodukter kjennetegnes ved at de er lite vannløselige, har lavere tetthet og viskositet enn vann. Derfor vil olje flyte til overflaten og renne langsommere enn vann.

 

Samtidig inneholder oljeprodukter vannløselige komponenter, som selv ved lave konsentrasjoner kan være helseskadelige. Oljeprodukter inneholder også flyktige organiske forbindelser. Det er disse forbindelsene vi merker som ”oljelukt”.  Denne lukten gir fort ubehag, men kan også medføre langsiktige helseskader. Heldigvis skal det mye til før en oljetanklekkkasje blir helseskadelig.


I første omgang er en oljelekkasje en lokal forurensing, men større lekkasjer kan bli regionale, spesielt hvis de skjer i nærheten av vannressurser.

 


En oljelekkasje kan påvirke helsen din

 

Olje vil utgjøre et helsemessig problem for mennesker hvis lekkasjen skjer inne i boligen, eller oljen fordamper, og dampen trenger inn i boliger eller bygninger hvor mennesker må oppholde seg over lengre tid.

 

Det finnes mange eksempler på at inneklimaet i bygninger har blitt ubehagelig etter en oljelekkasje, og i noen tilfeller også helseskadelig. Selv om opphold i oljedamp kan være helseskadelig ligger faregrensen på ca 100 mg. per kubikkmeter luft. Heldigvis skjer avdampingen fra produktene sakte. Det skal en stor oljelekkasje til for å komme opp på dette nivået.

 

Luktgrensen derimot er mye lavere. En tydelig lukt av petroleumsprodukter vil kunne merkes selv ved en konsentrasjon på under 0,5 mg pr kubikkmeter med luft. Lukten alene vil kunne gi symptomer som hodepine, kvalme og konsentrasjonsvansker.

 

 

 

Oljen forurenser jordsmonnet

Ved en lekkasje trenger oljen inn i grunnen. Da vil oljen følge grunnvannet ned. De lettløselige kjemiske komponentene vil etter hvert løse seg opp i vannet og spres, samtidig som de flyktige organiske forbindelsene (lukten) vil fordampe oppover.


Oljen påvirker jorden på flere måter, og endre egenskapene jorden har. Absorpsjonsevnen og gjennomtrengeligheten vil bli redusert, og dette vil igjen redusere opptaket av vann, oksygen og næringsstoffer i jordsmonnet. Hele jordens naturlige mikroflora i form av mark og småkryp vil bli påvirket av dette.

 

Full restaurering av oljeskadet jord tar mange år. Derfor vil det ofte være behov for å fjerne forurenset jord om en lekkasje oppstår.

 

 

Oljen forurenser plantelivet

Også planter som kommer i kontakt med oljesølet vil bli påvirket. Så lite som en halv kilo olje pr kubikkmeter jord kan forårsake giftvirkninger på flere vegetasjonstyper, og skade både røtter og blader. Olje som kommer i kontakt med rotsystemet til plantene vil påvirke hvordan de tar til seg væske og næring. Konsekvensene av disse skadene vil igjen forplante seg til de mikroorganismene som lever i og av plantene, som f.eks insekter.

 

 

Oljen forurenser grunnvann, vassdrag og vann og fjorder.

Forurensing av grunnvann kan være svært alvorlig. Årsaken til dette er at grunnvannet har verdi som potensiell drikkekilde. Miljødirektoratet oppgir at en liter olje kan forurense en million liter vann.


Lekkasjer til vassdrag, innsjøer og fjorder oppdages gjennom oljefilm på vannoverflaten. Både planter, fisk og fugl kan bli direkte skadede på grunn av oljesøl. Får man konsentrasjoner på 5-6 mg av oljens vannløselige stoffer pr liter vann kan dette være dødelig for flere fiskearter. Fisk som lever i vann der det har vært oljeutslipp vil i tillegg få smak av oljen og være uspiselig.

 

Oljen vil også påvirke mikroorganismer som plankton, alger og insekter. Selv oljekonsentrasjoner så lave som 0,02mg pr liter vann påvirker klekking av fiskeyngel og insektslarver, og kan ha en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet. Derfor kan også mindre lekkasjer over lang tid gjøre skade.

 

Oljen forurenser drikkevann og vann- og avløpsnett

Ved lekkasjer til drikkevannskilder vil kunne være nødvendig å stenge av drikkevannsforsyningen til området er restaurert. Selv svært små oljekonsentrasjoner vil gi smak og lukt på drikkevannet. Det er svært strenge regler for hvor høye konsentrasjoner av oppløst og emulgert olje det kan finnes i drikkevann.

 

Olje kan også komme inn på vann- og avløpsnettet, og føre til tilgrising av pumpestasjoner og renseanlegg. Her vil oljen kunne utgjøre en helseskade for driftspersonell og skape problemer for renseanleggets kjemiske og biologiske prosess, og slamavvanningen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I tillegg er lekkasjefaren fra nedgravde oljetanker også en stor økonomisk risiko. Felles for mange oljelekkasjer er at det er vanskelig å fastslå skadeomfang og det tar lang tid å få reparert skadene. Huset kan bli ubeboelig og prosessen er lang og ubehagelig for huseier, beboere og naboer.

 

Lekkasjene har også ofte et stort økonomisk omfang. De kan rett og slett være kostnadsbomber.

 

Eksempler viser at skade på hage og jordsmonn kan koste fra 200 000 kroner og oppover å rydde opp. Skjer skaden på boligen blir kostnadene høyere, ofte over 600 000 kroner, fordi kjellergulv må hugges opp og erstattes.

 

I tillegg kommer kostnader ved skade på eventuelle naboers eiendom og bolig.

 

Ved å sanere oljetanken vil du unngå den svært ubehagelige opplevelsen en slik skade vil medføre.

 

 

 • IMG_1256(logo)

  Kom oljelekkasjen i forkjøpet

  Johan Roland overtok i 1994 en privatbolig i Kristiansand. Huset hadde oljefyr i kjelleren og nedgravd oljetank i hagen. Fyringsanlegget innendørs ble rask demontert, men den nedgravde oljetanken lå likevel som en bekymring for familien i flere år.

 • Rugdeveien 14 (8)

  Fjern oljetanken

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy