Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Oljefris samarbeidspartnere

Oljefri.no drives av Naturvernforbundet sammen med lokale oljefritilbydere og med god hjelp av våre viktige samarbeidspartnere. Oljefris samarbeidspartnere bidrar ikke bare med økonomiske midler, men bidrar i den praktiske gjennomføringen av Oljefri.no. Vi ønsker å rette en særlig takk til:

 

Våre samarbeidspartenere i Hordaland

Askøy kommune

Askøy kommune er en av kommunene i Hordaland som har kommet lengst i arbeidet med   å kartlegge oljetanker i kommunen. Derfor fikk de støtte fra Hordaland fylkeskommune  Oljefri høsten 2013 for å kunne gjøre det enklere for oljetankeiere å bli oljefrie og energismarte.

 

Av 600 som fikk brev om informasjonsmøte for boligeiere med oljefyr, troppet 100 stykker opp på det første informasjonsmøte på Askøy. Askøy kommune har nå inngått et langsiktig samarbeid med Oljefri for å gjøre det enklere for Askøys innbyggere å forebygge oljelekkasjer og å redusere sine klimagassutslipp.

Bergen kommune

I Bergen kommune har vi satt oss ambisiøse mål for hvordan vi som lokalsamfunn skal møte klimakrisen. Innen 2050 skal Bergen være klimanøytral. Som kommune skal vi strekke oss langt for å nå dette målet.

 

Vi har over lengre tid jobbet med å redusere klimagassutslippene og energiforbruket i vår egen bygningsmasse, men hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene våre tilstrekkelig må alle trå til og redusere sine klimagassutslipp. I Bergen kommune er vi også stolte over å kunne lansere og bidra i et prosjekt som oljefri.no, som kan gjøre dette lettere. Klimakrisen kaller på en enorm dugnadsvilje hos oss alle sammen.

Lindås kommune

Utfasing av oljefyring er et av tilakene i Lindås kommunes klima og energiplan. Lindås kommune ble i 2013 en Oljefri kommune. De støtter derfor oljefri.no og samarbeider med Radøy og Oljefri om Oljefri-aktiviter i kommunene. De har igangsatt et viktig arbeid for å kartlegge oljefyrte anlegg i kommunen og gi sine innbyggere god informasjon slik at de lettere skal kunne erstatte oljefyrte anlegg med fornybare alternativer. Et av tiltakene er en konkurranse som går frem til 1. november 2013 der innbyggere i Lindås som registrerer eksisterende eller fjernet oljetank eller oljefyrt ildsted kan være med i konkurransen om 12500 kr som kan brukes til å fjerne oljetanken eller på fornybare oppvarmingsløsninger.

 

Radøy kommune

Utfasing av oljefyring er et av tiltakene i Radøy kommunes klima og energiplan. Radøy kommune har lenge ivret for å bli en Oljefri kommune, og lanserte Oljefri høsten 2013 i samarbeid med Lindås kommune.

 

De støtter dermed oljefri.no, og samarbeider med Lindås og Oljefri om Oljefri-aktiviter i kommunene. De har igangsatt et viktig arbeid for å kartlegge oljefyrte anlegg i kommunen og gi sine innbyggere god informasjon slik at de lettere skal kunne erstatte oljefyrte anlegg med fornybare alternativer.

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere i Rogaland

Lyse

Lyse er et norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Lyse-konsernet har utviklet seg til en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som den nasjonalt ledende aktøren innen fiberbredbånd. De siste årene har Lyse bygget ut et gassnett i Sør-Rogaland og driver LNG-virksomhet i et nordisk marked.

 

Lyse er regionspartner for Oljefri Nord-Jæren via selskapet Lyse Neo. Neo har ansvar for utvikling av de nye energiløsningene og produktene gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling, gass som drivstoff (CNG) og elektrisitet i transportsektoren. Lyse Neo skal bidra til effektiv og lønnsom utnyttelse av regionens energiressurser. Selskapet skal være et sterkt miljø for analyse, planlegging og utvikling.

 

Lyse Neo støtter Oljefri da prosjektet er i tråd med selskapets miljøpolitikk, hvor det blant annet heter: «Vi skal forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål»

Randaberg kommune

Randaberg har rundt 10 000 innbyggere, og er landets minste landkommune med sine 24 kvadratkilometer. Vår visjon er «Sammen skaper vi den grønne landsbyen.»

 

Vi har fjernet oljekjel i alle kommunale bygg, bortsett fra ett skolebygg. I kommunens plan for klima og energi er det bl.a. fokus på følgende tiltak:

 

* Innen 2020 skal energibruken reduseres med 20 prosent i eksisterende bygningsmasse

* Kommunen skal stimulere til bygging av lavenergihus og passivhus

* Stimulere private til å erstatte petroleumskjeler med biokjeler

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune vedtok Regionalplan for energi og klima i 2010. Planen, som har en tidshorisont fram til 2020, inneholder blant annet mål for ny, fornybar energiproduksjon samt reduksjonsmål for energiforbruk og klimagassutslipp.

 

I 2014 har vi fått utarbeidet et handlingsprogram for regionalplanen som tar for seg fylkeskommunens egne virksomheter. Gjennomføring av en rekke tiltak siden 2010 har redusert det totale energiforbruket i vår bygningsmasse med 9% og forbruket per m2 med 15%. Fylkeskommunen har nå faset ut oljefyring som grunnlast. Dette har gitt et utslippskutt på 87 tonn CO2-ekvivalenter. Videre gradvis utfasing av naturgass med bioenergi og fjernvarme fram mot 2020 forventes å gi et ytterligere utslippskutt på ca 1850 tonn. Målsettingen om reduksjon i energiforbruket på 20% innen 2020 forventes å nås med god margin.

 

Rogaland fylkeskommune har valgt å støtte Oljefri.no fordi det er et praktisk og handlingsrettet prosjekt som bidrar til å nå noen av de målene som er satt i Regionalplan for energi og klima. 

Stavanger kommune

Stavanger kommune sin visjon er å være til stede – å gå foran og å skape framtiden. Kommunen har satt som mål å redusere klimagassutslippene med 30 % fra 2010 til 2020 og å bli klimanøytrale på litt lenger sikt. Det skjer gjennom en forsterket satsing på mer miljøvennlig transport, men også utfasing av olje og propan, kombinert med aktiv energisparing og omlegging til fornybar energi. Kommunen har gjort en betydelig innsats på egne bygg og anlegg over lenger tid, og i 2014 hadde vi null oljeforbruk. Men hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene våre tilstrekkelig må alle trå til og redusere sine klimagassutslipp. I Stavanger kommune er vi også stolte over å kunne bidra i prosjektet oljefri.no, som kan gjøre dette lettere. Klimakrisen kaller på en skikkelig dugnadsvilje hos oss alle sammen.

Sandnes kommune

«Sandnes kommune skal oppfattes som en pro-aktiv kommune med hensyn til energiplanlegging og tilrettelegging for ny fornybar energi blant profesjonelle eiendomsaktører, industri og boligeiere.»

 

Sandnes har vedtatt en egen Handlingsplan for energi og klima. I handlingsplanen er det et eget fokusområde for stasjonær energibruk som omhandler energiomlegging og energieffektivisering knyttet mot kommunens egne bygg.

 

Sandnes kommune har arbeidet aktivt med å fase ut oljefyringsanlegg i egen bygningsmasse og gjennomført flere større miljøprosjekter innen energieffektivisering. Det er lagt vekt på klimaregnskap og miljøvennlige systemer for vannboren varmedistribusjon. Prosjektene bidrar til å redusere lokalt klimautslipp.

 

Sandnes kommune deltar i kampanjen Oljefri.no for å vise vei i prosessen for de som ønsker å bli kvitt sin gamle nedgravde oljetank. Prosjektet har fokus på forurensningsfaren fra nedgravde tanker og omlegging til mer miljøvennlig fyring.

 

  

 

 

Vår samarbeidspartner i  Oslo og Akershus

Asker kommune

Asker kommune har vedtatt en ambisiøs klimaplan hvor våre mål er å redusere energiforbruket og klimagassutslippene i kommunen med 20 prosent innen 2020 fra 1990-nivå.

 

For å få dette til skal vi være en pådriver for klimaarbeidet i kommunen. Vi skal derfor finne våre
påvirkningsmuligheter både som ansvarlig for egen virksomhet og som samfunnsaktør. Vi skal gå forran, og derfor vil vi redusere klimagassutslippene våre med 80 prosent innen 2020, og  i 2020 skal Asker kommune være oljefri. Gjennom oljefri.no og gratis enøk-rådgivningstjeneste vil vi hjelpe og motivere innbyggerne våre til å gjøre det samme!

 

 

 

Vår samarbeidspartner i Trøndelag

Trondheim kommune

Trondheim kommune har satt seg ambisiøse klimamål. Vi ønsker å være i forkant når det gjelder  å gjennomføre klimatiltak. Derfor har vi allerede gjennomført viktige klimatilkak som store løft i kollektivtrafikken og en klimavennlig utvikling av byen vår.

 

Derfor har Trondheim kommune nå også faset ut all bruk av oljefyring som grunnlast i egen bygningsmasse, og har gjennomført flere store energieffektiviseringsprosjekter.

 

Vi er også en pådriver og inspirator for å få flere klimatiltak gjennomført i kommunen. Derfor har Trondheim kommune vedtatt målet om at alle bygninger i Trondheim skal være oljefri innen 2020! Skal vi få dette til trenger vi prosjekter som Oljefri.no som kan gjøre det lettere for våre innbyggere å ta steget fra å være oljefyrt til å bli oljefri.

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere på Sørlandet

 

Arendal kommune

Arendal kommune er samarbeidspartnere i Oljefri.  Vi har over flere år jobbet målrettet med miljø- og klimasaker. I 2014 bestemte vi oss også for å gjøre en innsats når det gjelder oljefyring. I Oljefri er kommunen involvert både med brannvesenet, feiervesenet, infrastruktur og klima- og miljørådgiver.

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune har valgt å møte klimautfordringene med å ta en aktiv rolle som utviklingsaktør med fokus på klima, miljø og energi.

 

I Regionplan Agder 2020 nevnes blant annet energieffektivisering i offentlige bygg og arbeid for overgang til klimavennlig oppvarming gjennom økt bruk av alternative energikilder som et viktig klimatiltak.

 

Vi har i hovedsak fullført utfasing av fossil brensel i egne bygg, men det et betydelig potensial for utfasing i regionen. Gjennom et samarbeid om Oljefri.no ønsker vi å gjøre det lettere for flere i Aust-Agder å bli oljefri og spare energi.

LOS

I samarbeid med Naturvernforbundet oppfordrer LOS sine strømkunder til å kutte ut oljefyren og til å velge mer miljø- og klimavennlige energiløsninger. Selv om bruken av oljefyr til oppvarming er kraftig redusert de siste årene, er det fortsatt mange som ikke har benyttet seg av muligheten. Bytter du oppvarmingsløsning, varmer du opp boligen din mer effektivt. Ved å gjøre en engangsinvestering, kan du redusere de løpende utgiftene til oppvarming.


LOS er Norges største kraftleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største strømleverandør totalt.

 

Vår kjernevirksomhet er å selge og forvalte strømprodukter tilpasset kundenes behov. LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi, og er miljøfyrtårnsertifisert.

Vest-Agder fylkeskommune

For å løse klimautfordringen samarbeider Vest-Agder fylkeskommune med alt fra frivillige organisasjoner, industrien, forskningsmiljøer til andre offentlige institusjoner; alt for å nå målene nedfelt i vedtatte politiske planer.

 

Derfor er også klima ett av Regionplan Agder 2020s 5 hovedmål, og Næringseksjonen i Vest-Agder har et dedikert fokus på klima- og energiarbeid og for felles energiplan for hele Agder. Vi har også ansvar for forarbeidet av Vest-Agder fylkeskommunes politiske uttalelser når det gjelder nasjonal energi- og klimapolitikk.

 

Vest-Agder Fylkeskommune har et fokus på klima- og energitiltak i egne bygg. Sammen skal vi få til et Agder helt uten Oljefyring innen 2020!

 

Våre samarbeidspartnere i Vestfold

Nøtterøy kommune

Nøtterøy kommune har vært samarbeidspartner i Oljefri siden 2014. Bruk av fossil olje som energikilde til oppvarming gir både klimagassutslipp og fare for lekkasje fra oljetanken. Gjennom samarbdeiet om Oljefri ønsker vi å gjøre det lettere for alle våre innbyggere å gjennomføre viktige klimatiltak.

 

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune støtter Naturvernforbundets Oljefri-kampanje gjennom regionalt utviklingsfond. Kampanjen er helt i tråd med fylkets klima og energiplan, og vi håper mange vestfoldinger bidrar til å kutte klimagassutslippene sine gjennom å bli oljefri.

 

Våre andre samarbeidspartnere

 
     

 

 

Siden 2012 sitter Naturvernforundet i styringsgruppen for forskningsprosjektet BEVISST: Bevisste strategier for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligselskaper. Prosjektet går over tre år og tar for seg gjennomføringen av konkrete oppgraderingsprosjekter. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, Naturvernforbundet, NBBL, TOBB i Trondheim, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Sørlandet Boligbyggelag, som er prosjekteier.

 

Begge prosjektene er støttet av Norges forskningsråd og Husbanken har gitt kompetansetilskudd.

 

 

 

  • Oljefri diplom Arendal 4 5 15 R Hammer og E Halvorsen

    Bli Oljefri-kommune

    Har din kommune lyst til å redusere klimagassutslippene, og skape større lokalt klimaengasjement? Bli med på Oljefri!

Samarbeidspartnere

Annonse

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy